Expedujeme aj do ČR !

0

Všeobecné obchodné podmienky

1 Základné pojmy

1.1 Prevádzkovateľom internetového obchodu www.zaluzie-online.sk je spoločnosť:
OMER s. r. o.
Lán 657/69
029 52 Hruštín
Slovenská republika
IČO:46 065 342
DIČ:2023217625
IČ DPH:Sk 2023217625
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, Vložka číslo:  54301/L“
(ďalej len prevádzkovateľ)

 

1.2 Objednávateľ je osoba (spoločnosť), ktorá si vybrala a zaplatila za služby alebo tovar na stránkach www.zaluzie-online.sk. Objednávateľ musí v objednávke, resp. pri registrácii presne a pravdivo uviesť adresu doručenia, prípadne iné kontaktné údaje. Objednávka je príkazom pre prevádzkovateľa na realizáciu objednaného, zaplateného tovaru od objednávateľa. Všetky objednávky podané prostredníctvom webportálu www.zaluzie-online.sk sú záväzné.

1.3 Objednávky uskutočníte tak, že si prostredníctvom „nákupného košíka“ vyberiete a našpecifikujete tovar, ktorý bude zhotovený podľa Vami zadaných Vašich osobitných požiadaviek a následne prejdete k pokladni kliknutím na tlačidlo „Objednať“, kde si zadáte doručovacie údaje, spôsob doručenia a spôsob platby a odošlete objednávku. Po odoslaní objednávky obratom obdržíte potvrdenie prijatia objednávky e-mailom a následne Vám bude potvrdené či Vami vybraný tovar je dostupný a to buď telefonicky alebo elektronickom poštou. V prípade, že tovar nie je momentálne na sklade, resp. nie je možné ho dodať, budete o tejto skutočnosti bezodkladne informovaný elektronickou poštou, prípadne telefonicky.
 

1.4 Chyby vo vyplnení objednávkového formulára je možné pred odoslaním objednávky opraviť.

1.5 Objednávku možno stornovať do 24 hodín od objednania, a to prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky. Takúto storno objednávku považujeme za zrušenú. Pri zrušení objednávky je potrebné uviesť Vaše meno, e-mail a popis objednaného tovaru. V prípade zrušenia objednávky neúčtujeme žiadne penále ani iné poplatky súvisiace so stornom objednávky. V prípade, že objednávateľ už zaplatil časť alebo celú kúpnu cenu, bude mu táto čiastka bez zbytočného odkladu – najneskôr však do 15 dní od odstúpenia od zmluvy, vrátená bezhotovostným prevodom na ním určený účet, pokiaľ sa s prevádzkovateľom nedohodne inak.
 

1.6 Zmluva bude uložená u  prevádzkovateľa a príjemcovi služieb je na požiadanie dostupná k nahliadnutiu u prevádzkovateľa. Jazyk zmluvy ja slovenský.
 

1.7 Pokiaľ kupujúci po uskutočnení objednávky požaduje jej zmenu, je povinný túto skutočnosť oznámiť telefonicky alebo e-mailom do 24 hodín od závaznej objednávky, zmena objednávky podlieha súhlasu predávajúceho, ktorý tieto zmeny zaznamená v pôvodnej objednávke kupujúceho, ak sa nedohodnú zmluvné strany na storne pôvodnej objednávky a uplatnení novej objednávky.

1.8 Prevádzkovateľ má právo zrušiť objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob nedostupnosti tovaru alebo nedostatku výrobných kapacít ,ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s objednávateľom nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude objednávateľ informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené do 15 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s prevádzkovateľom nedohodne inak.
 

1.9 Všetky akcie a zľavy platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

 

2 Dodanie tovaru

2.1 Prevádzkovateľ sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru, tak ako bolo uvedené v čase objednávky, na základe objednávky objednávateľa za dohodnutú cenu. Ku každej objednávke bude priložená faktúra a obchodné podmienky, prípadne záručný list. Ak si zákazník objedná väčšie množstvo tovarov budú mu doručené jednorázovo pričom ich dodacia lehota bude zodpovedať produktu s najdlhšou dodacou lehotou (príklad - ak si objednáte tri produkty, pričom ich dodacia lehota je 2, 4 a 7 dní, automaticky bude pre celú objednávku platiť najdlhšia dodacia lehota, teda 7 dní).


2.2 Pokiaľ je doručená zásielka poškodená, objednávateľ spíše pri preberaní tovaru reklamáciu s doručovateľom a bezodkladne o tejto skutočnosti informuje prevádzkovateľa. Následne pri riešení reklamácie je objednávateľ povinný poskytnúť maximálnu súčinnosť.

2.3 Objednávateľ sa zaväzuje prevziať si objednaný tovar a zaplatiť za objednaný tovar dojednanú cenu.

2.4 Bezdôvodné odmietnutie prijatia tovaru, neprevzatie zásielky v odbernej lehote alebo, ak zásielku nie je možné doručiť z iného dôvodu (napr. adresát neznámy) prevádzkovateľovi vzniká škoda a  objednávateľ sa zaväzuje uhradiť prevádzkovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50 % z ceny objednaného tovaru, najmenej však 20 €. Povinnosť prevziať tovar a uhradiť kúpnu cenu tovaru tým nie je dotknutá.

 

3 Poplatky za poštovné a balné

3.1 Tovar je Objednávateľovi dodaný prostredníctvom kuriérskej služby DPD. Cena za prepravu žalúzií kuriérskou službou sa určuje podľa celkovej hodnoty nákupu:
pri platbe  na dobierku:

    a.   pri celkovej hodnote objednávky do 50 € je dopravné 4,50 €

    b.   pri celkovej hodnote objednávky nad 50 € je dopravné 1,50 €

    c.   pri celkovej hodnote objednávky nad 100 € je dopravné zdarma

3.2 O odoslaní zásielky je objednávateľ vopred informovaný e-mailom. Zásielky sú poistené v hodnote tovaru.

3.3 Tovar bude dodaný v termíne určenom pri každom výrobku. (deň objednávky sa nezapočítava do termínu dodania až nasledujúci deň a pri objednávke prijatej cez víkend sa ráta ako prvý deň, prvý pracovný deň). Pokiaľ by sa dodacia lehota predĺžila, bude objednávateľ včas o termíne dodania informovaný e-mailom alebo telefonicky.

 

4 Platobné podmienky

4.1 Za objednaný tovar cez www.zaluzie-online.sk môže Objednávateľ zaplatiť prostredníctvom dobierky, kuriérskej službe DPD.  Zaplatiť za žaluzie môžete aj prostredníctvom platobnej karty u kuriéra.

 

4.2 Informácie poskytnuté prostredníctvom objednávkového formulára, slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané.

 

5. Záručné podmienky

5.1 Záručné podmienky sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení. Záručná doba je 24 mesiacov pokiaľ nie je pri konkrétnom tovare uvedené inak a začína plynúť dňom prevzatia tovaru objednávateľom. Doklad o prevzatí tovaru (zaplatení) si preto dôkladne uschovajte.

 

5.2 V prípade, že ste od nás obdržali tovar, ktorý je poškodený alebo nefunkčný, čo najskôr uplatnite reklamáciu. Po doručení reklamovaného tovaru prevádzkovateľovi bude objednávateľ e-mailom o tejto skutočnosti bezodkladne informovaný. Prevádzkovateľ rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní a bez zbytočného odkladu vyrozumie o tom objednávateľa formou elektronickej pošty, pokiaľ sa spolu nedohodnú inak. Zároveň bude objednávateľovi doručený prostredníctvom e-mailu, resp. doporučenou poštou reklamačný protokol. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku rozhodne prevádzkovateľ o reklamácii najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty na vybavenie reklamácie má objednávateľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

 

Tovar musí byť zaslaný kompletne, tak ako bol prevzatý od prevádzkovateľa.

 

K reklamovanému tovaru musia byť priložené všetky listiny, ktoré objednávateľ s tovarom obdržal (faktúra, doklad o prevzatí tovaru, prípadne záručný list a iné).

 

Reklamovaný tovar musí byť riadne vyčistený.

 

5.3 Práva objednávateľa vyplývajúce zo zodpovednosti za vady veci sa rozlišujú podľa toho o aké vady ide.

 

Ak ide o vadu odstrániteľnú, má objednávateľ právo:

  • na odstránenie vady bezplatne, včas a riadne
  • na výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

Prevádzkovateľ môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to objednávateľovi nespôsobí závažné ťažkosti.


Ak ide o vadu neodstrániteľnú, ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady má objednávateľ právo:

  • na výmenu veci
  • na odstúpenie od zmluvy /vrátenie peňazí/

Tie isté práva prislúchajú objednávateľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, avšak objednávateľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať opätovné vyskytnutie sa vady po oprave pôjde v prípade, keď sa rovnaká vada , aká bola v záručnej dobe najmenej 2-krát odstraňovaná, vyskytne opätovne väčší počet vád pôjde v prípade, keď vec má súčasne najmenej 3 odstrániteľné vady, pričom každá z týchto vád bráni v riadnom užívaní veci.

 

Ak ide o neodstrániteľné vady, pri ktorých možno vec užívať, alebo ak má vec predávaná za nižšiu cenu alebo použitá vec vadu, za ktorú prevádzkovateľ zodpovedá, ma objednávateľ právo na primeranú zľavu z ceny veci

 

5.4 Záručný servis zabezpečuje prevádzkovateľ internetového obchodu. Informácie o servisných miestach pre záručný a pozáručný servis Vám v prípade potreby poskytneme na požiadanie telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.

 

5.5 Objednávateľ je povinný si tovar pri prevzatí riadne skontrolovať a prezrieť. V prípade, ak objaví na tovare vady, je povinný ich bez zbytočného oznámiť predávajúcemu. Ak objednávateľ tovar neprezrie alebo inak nezabezpečí, aby bol prezretý pri prevzatí, môže uplatniť nároky z vád zistiteľných pri tejto prehliadke len ak preukáže, že vady mal tovar už v dobe jeho prevzatia. Prehliadku je objednávateľ povinný uskutočniť tak, aby zistil akékoľvek vady, ktoré je možno zistiť pri vynaložení riadnej starostlivosti.

 

5.6 Pred prvým použitím tovaru je objednávateľ povinný riadne preštudovať záručné podmienky vrátane príslušnej užívateľskej príručky, alebo ďalších dokumentov dodaných k výrobku, nakoľko tieto môžu obsahovať dôležité informácie pre spotrebiteľa. V prípade používania výrobku v rozpore s užívateľskou príručkou alebo nedodržania skladovacích podmienok tovaru nesie objednávateľ všetky dôsledky, ktoré mu týmto vzniknú, sám a ich následná reklamácia bude pravdepodobne posúdená ako neoprávnená.

 

5.7 Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté opotrebovaním spôsobeným obvyklým používaním tovaru, chybnou obsluhou, neodborným alebo neoprávneným zásahom, ako aj použitím, údržbou alebo inštaláciou, ktoré sú v rozpore s užívateľskou príručkou. Takisto nebude záruka uznaná v prípade mechanického poškodenia vinou objednávateľ, poškodenia spôsobného nadmerným alebo nevhodným používaním, zanedbaním starostlivosti o tovar, vniknutím cudzích látok do tovaru alebo poškodením spôsobeným vyššou mocou. Na tovar s porušenými ochrannými pečaťami, nálepkami, sériovými číslami alebo na tovar nesúci znaky nekvalifikovanej opravy sa záruka nevzťahuje.

 

5.8 Prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadné vady, na ktoré bol objednávateľ pred uzatvorením zmluvy upozornený a súčasné prevzatie tovaru neodmietol. Ak sa jedná o veci použité, nezodpovedá prevádzkovateľ za vady zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktoré mala vec pri prevzatí objednávateľom.

 

5.9 tovaru predávaného za nižšiu cenu sa záruka nevzťahuje na vady, pre ktoré bola nižšia cena dohodnutá.

 

5.10 Reklamovať je možné len vadu tovaru, nie jeho vlastnosť. Omyl spotrebiteľa napríklad vo farbe, rozmeroch, materiáli a p. nie je vadou tovaru a nie je možné ho reklamovať.

 

5.11 Reklamácia musí byť uplatnená tak, aby z nej bolo zrejmé, akú vadu objednávateľ reklamuje. Vadu výrobku je teda potrebné vytknúť. Na reklamácie bez vytknutia vady sa neprihliada.

 

5.12 Prevádzkovateľ poskytuje záruku 24 mesiacov za akosť dodaného tovaru. Zárukou za akosť preberá prevádzkovateľ záväzok, že dodaný tovar bude po záručnú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému účelu, alebo že si zachová obvyklé vlastnosti.

 

6 Odstúpenie od zmluvy

6.1 Na základe § 12 zákona č. 108/2000 Z.z., o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov má objednávateľ – fyzická osoba (spotrebiteľ), právo bez udania dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru.

 

6.2 V súlade s § 12 ods. 5 citovaného zákona spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je  predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, alebo tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze.

 

6.3 Pokiaľ sa jedná o tovar, ktorý je možné vrátiť, kupujúci má právo počas lehoty 7 pracovných dní od prevzatia tovaru tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom kamennom obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť predávajúcemu.

Kontaktujte nás vopred e-mailom s tým, že odstupujete od zmluvy a uveďte číslo objednávky, dátum nákupu a číslo Vášho účtu alebo adresu pre vrátenie peňazí. Peniaze za tovar Vám pošleme prevodom na Váš účet alebo poštovou zloženkou do 15 dní od písomného doručenia prejavu vôle odstúpiť od zmluvy. Tovar zasielajte prosím späť nepoužitý, nepoškodený, v pôvodnom obale, kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu atď.) a s originálnym dokladom o kúpe na adresu OMER s. r. o., Lán 657/69, 029 52 Hruštín, Slovenská republika. Neposielajte tovar na dobierku. Odporúčame Vám tovar poistiť. Náklady na vrátenie tovaru znáša objednávateľ len v tom prípade, ak výrobok plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný.

 

Je potrebné zopakovať, že objednávateľ nemôže odstúpiť od zmluvy pri tovare, ktorý bol zhotovený podľa jeho osobitných požiadaviek, alebo je určený osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo na tovar, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.

 

7 Ochrana osobných údajov

7.1 Vaše údaje neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie Vašej objednávky. Sú to najmä banky (v niektorých prípadoch poskytnutie Vášho mena), doručovateľské služby (adresa na dodanie). Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorazovo pre vybavenie Vašej konkrétnej objednávky.

7.2 Odoslaním údajov vyjadruje Objednávateľ súhlas so spracovaním osobných údajov v znení Zákona č. 428/2002 Z.z o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Objednávateľ udeľuje Prevádzkovateľovi tento súhlas na dobu neurčitú a môže ho písomnou formou kedykoľvek odvolať. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu Prevádzkovateľovi.

 

8 Záverečné ustanovenia

8.1 Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi Prevádzkovateľom a Objednávateľom sa riadia právnymi predpismi SR. Vo veciach neupravovaných týmito Obchodnými podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.
 

8.2 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto zmluvné podmienky meniť.
 

8.3 Tieto obchodné podmienky boli vypracované v rámci absolvovania procesu certifikácie, ktorý zabezpečovala spoločnosť 3MConsulting, spol. s r.o., prevádzkovateľ www.certifikovanyobchod.sk. Nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 29.01.2013.

 

Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Kliknutím na tlačidlo "Súhlasím" vyjadrujete súhlas s anonymným používaním a uchovávaním cookies.

SÚHLASÍM